ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 62 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดบ้านดาบ / การแต่งชุดนักเรียน สำนักทดสอบทางกรศึกษา
07 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือกลุ่มลุ่มน้ำลพบุรี
ค่ายลูกเสือสวนมะลิทอง / การแต่งกายชุดลูกเสือ กลุ่มลุ่มน้ำลพบุรี
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET
โรงเรียนวัดโบสถ์ / การแต่งกายชุดนักเรียน สทศ
22 ม.ค. 62 ติว O-NET อัตนัยภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี
โรงเรียนวัดบ้านดาบ / การแต่งกายชุดนักเรียน กลุ่มลุ่มน้ำลพบุรี
17 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 ติว O-NET กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี
โรงเรียนวัดใดใหญ่ /การแต่งกายชุดนักเรียน กลุ่ลุ่มน้ำลพบุรี
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดใดยาว/แต่งกายตามสบาย โรงเรียนวัดใดยาว
03 ม.ค. 62 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดใดยาว
วัดใดยาว อบต.ดอนโพธิ์