ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิจ แดงสีดา
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :