คณะผู้บริหาร

นายศุภกิจ แดงสีดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน