บุคลากรภายในโรงเรียน

นายศุภกิจ แดงสีดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสายแก้ว จันทร์อุ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ สาเข้ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิริพรรณ เกตุกล้า
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

นางสาวสุทธิวรรณ พ่วงแพ
ครูอัตราจ้าง